Klachtenprocedure IntrinsiEQ coaching en opleiding

In onze klachtenprocedure onderscheiden we de volgende stappen:

Stap 1: Bekend maken van ongenoegen/klacht

Hoewel IntrinsiEQ met deskundigheid en zorgvuldigheid haar activiteiten verzorgt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Meestal komen klachten voort uit een niet goed verlopen communicatie of vanuit een wederzijds onbegrip. Indien u een klacht heeft, maak ten eerste de klacht kenbaar aan degene die de klacht betreft. Dit kan via de telefoon of via de mail. U probeert met de betrokken(en) de klacht te bespreken en de klacht tot een oplossing te brengen. IntrinsiEQ neemt uw klacht serieus en behandelt de klacht graag zorgvuldig. Ons streven is om samen tot een oplossing te komen.

Stap 2: Formele klacht

Het kan voorkomen dat uw klacht naar uw mening, niet of weinig naar een oplossing heeft geleid. In dat geval dient u schriftelijk een officiële klacht in bij IntrinsiEQ. (Contactgegevens zie hieronder)

U vermeldt hierbij duidelijk:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Een duidelijke geformuleerde klacht
  • De datum waarop “de klacht” heeft plaats gevonden en eventuele bewijsstukken

U ontvangt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. Vervolgens nemen we de klacht in behandeling. Ons streven is om binnen 3 weken een gezamenlijk gesprek te hebben op een geschikt moment voor beide partijen.

IntrinsiEQ Coaching en Opleiding

t.a.v. P. Gruintjes

Aleida Lasonderweg 4

7555 SM Hengelo

Stap 3: Klachtencommissie

Mocht het antwoord dan wel de voorgestelde oplossing voortkomend uit het gesprek, nog steeds tot uw ongenoegen zijn, dan kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie van de NOBCO volgens de officiële klachtenprocedure, die te vinden is op https://www.nobco.nl/klachten. De uitspraak van de klachtencommissie zijn bindend. Uw klacht wordt door alle betrokkenen vertrouwelijk behandeld.